2 (13)

A Place To Be / Gatherer creators / Maakexpeditie

TC |

Maak-Expeditie voor gatherer creators.
Outdoor from an artistic/makers point of view.
Uitnodiging tot deelname aan een maakexpeditie voor kunstenaars/vormgevers/makers/denkers
-
'A PLACE TO BE'
to be a place
OUTDOOR /// ART /// BASIC NEEDS /// CONSTRUCTION /// MINIMALISM /// LESS IS MORE /// HIKE
Uitnodiging tot deelname /// 14 daagse hiking- en maakexpeditie /// Editie 1: 2019 /// Editie 2: 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''Maakt een kunstenaar per definitie beeld?''
Uitnodiging:
Hiken in uitdagend landschap, zoekend naar lokaal organisch materiaal, projectlocaties spottend en ter plekke makend.

Jij hebt interesse in onderzoek naar:
Zonder gereedschap maken van constructies en objecten die;
1. solide en stevig zijn (of fragiel);
2. bij voorkeur werkelijk bruikbaar en uitnodigend zijn (of helemaal niet);
3. op een bescheiden manier interessant zijn op sculpturaal niveau (of heel gewoon en saai );
4. in balans zijn met hun omgeving en 'het milieu';
5. waarschijnlijk nooit door een 'kunst publiek' gezien zullen worden en waarschijnlijk door helemaal niemand behalve door jou en je expeditiegenoten gezien zulen worden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modus operandi:
De 'kunst', als in 'betekenisvol beeld' alsook als in 'betekenisvolle vaardigheid', in dit project is in en doorheen het project. 'In de natuur zijn' en je persoonlijke visuele, auditieve and taktiele waarnemen en projecteren, zijn deel van het onderzoeken, het maken, het evalueren, het presenteren en het consumeren. De maker is consument van het maken en van de beelden en beelden 'zijn' binnen het 'imaginaire beeldvormen', het imaginaire maken, het fysieke maken, het fysieke beeld en de lichaam en geest herinnering. De 'kunst' en de beelden en ervaringen zijn verlengd naar voor, tijdens en na een/het fysieke beeld dat zou kunnen worden gepresenteerd als een artistiek object of als een 'kunstwerk', en dat in dit project breder zal worden ervaren als kunststukken of stukken/delen van de kunst'.

Je brengt geen gereedschap of projectmateriaal naar dit project en je neemt ook niets fysieks mee van het project. Ook breng je geen electronische en/of digitala gereedschappen voor (beeld)communicatie noch enig electronisch en/of digitaal gereedschap voor visuele en/of auditieve documentatie en je neemt zodoende ook geen electronisch en/of digitaal beeld van het project. Alle beelden en impressies draag draag je in je, naar en van het project, beschikbaar om gedeeld te worden in narratieve vorm of als een aanleiding voor vervolgacties.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expectations:
Dit is geen uitnodiging voor deelname aan een spiritueel retraite, maar een uitnodiging om te werken en leven in een uitdagende natuurlijke 'natuurlijke' omgeving. Dit is geen uitnodiging om jezelf lichamelijk, geestelijk of emotioneel uit te dagen, maar een uitnodiging om 'het buiten' te benaderen vanuit een 'artistek', en/of a makers staat van lichaam en geest.
Je bent fit en in staat om dit te doen. Je zult heuvels en berghellingen op en af lopen met enn zonder een volledig bepakte rugzak.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor gerelateerde projecten en inspiratie, bekijk;
1. YouTube: ''Francis Alÿs - Sometimes Making Something Leads to Nothing, 1997''
( https://www.youtube.com/watch?v=WvkTLAdKP24 )

2. YouTube: ''Primitive Technology: Wattle and Daub Hut''
Make sure to watch this one, for there are several clips that use the same title:
( https://www.youtube.com/watch?v=nCKkHqlx9dE )

3. Website: Agnes Denes ''Wheat Field''
( http://www.agnesdenesstudio.com/works7.html )

4. YouTube: ''Terunobu Fujimori's floating tea houses celebrate impermanence''
( https://www.youtube.com/watch?v=Wj70YoMNIg4 )

5. YouTube: ''Olafur Eliasson Interview: A Riverbed Inside the Museum''
( https://www.youtube.com/watch?v=ZLUX3AI2Uic )

6. YouTube: ''John Cleese on Creativity In Management''
( https://www.youtube.com/watch?v=Pb5oIIPO62g )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geld:
Je betaald niet voor deelname. Alle kosten zijn voor je eigen rekening. Je wordt niet betaald voor deelname.
Afhankelijk van jouw persoonlijke benadering, zullen de totale kosten, inclusief voedsel en transport, waarschijnlijk tussen of rond €100 en €200 zijn. De totale kosten hoeven een maximum, inclusief voedsel en transport, niet te overschrijden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beeldvorming:
Er zal niet veel meer informatie over het project zijn dan bovenstaande, behalve noodzakelijke praktische informatie.
Deel gerust je vragen, echter verwacht niet veel details, los van noodzakelijke praktische informatie.
Als je interesse hebt in participatie stuur je een bericht met een verzoek voor een contacformulier.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***********************************************************************************************************************************************************************
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Making expedition. Outdoor from an 'artistic'/makers 'point of view'
Invitation to artists/designers/makers/thinkers
-
A PLACE TO BE
to be a place
OUTDOOR /// ART /// BASIC NEEDS /// CONSTRUCTION /// MINIMALISM /// LESS IS MORE /// HIKE
Invitation to co-operate /// 14 day hiking and making expedition /// Edition 1: 2019 /// Edition 2: 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Does, by definition, an artist make art?
Invitation:
Hiking in challenging landscape, whilst looking for local organic material, whilst scouting project locations, whilst producing 'things' and/or actions.

You are interested in investigating on how to:
Without tools, produce quasi-durable constructions and/or objects that are;
1. solid and sturdy (or fragile);
2. preferably actually usable and inviting (or totally not);
3. in a modest way interesting on a sculptural level (or very plain and very boring);
4. in balance with their environment and 'the' environment;
5. most probably not to be seen by an 'art audience' and most probably not even to be seen by anyone but you and your fellow expeditioners.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modus operandi:
The 'art', as in 'meaningfull image' as well as in 'meaningfull skill', within this project is right within and throughout the project itself. Being 'in nature' and your personal visual, auditory and tactile absorbing and projecting, all together are part of the investigating, the making, the evaluating, the presenting and the consuming all in one, and sort of, all at once. The maker is the consumer and the images are within the 'imaginary imaging', the imaginary making, the physical making, the physical image and the body and mind memory. The 'art' and the image(s) and experiences are extended to before, within and after a/the physical image(s) that could or would be presented as an artistic object or as a 'piece of art', and that will in this project more extended be experienced as 'piece(s) of the art(s)'.

You don't bring any tools or project material to this project and you don't take anything physical from it. Also do you not bring any electronical and/or digital tools for communication nor any electronic and/or digital tools for visual and/or auditory documenting and you therefor do not take any electronic or digital image from it. All images and impressions are carried within you, to and from the project, available to be shared in narrative form or as a reason for follow-up actions.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expectations:
This is not an invitation for a spiritual retreat, but an invitation to work and live in a challenging 'natural' environment. This is not an invitation to challenge yourself physically, mentally or emotionally but an invitation to enjoy the outdoors from an 'artistic', and/or a makers state of body(lots of physical 'work'/activity) and mind.
You are fit and able to do this. You will walk up and down mountains and hillsides with and without fully loaded backpack.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For referential inspiration, check;
1. YouTube: ''Francis Alÿs - Sometimes Making Something Leads to Nothing, 1997''
( https://www.youtube.com/watch?v=WvkTLAdKP24 )

2. YouTube: ''Primitive Technology: Wattle and Daub Hut''
Make sure to watch this one, for there are several clips that use the same title:
( https://www.youtube.com/watch?v=nCKkHqlx9dE )

3. Website: Agnes Denes ''Wheat Field''
( http://www.agnesdenesstudio.com/works7.html )

4. YouTube: ''Terunobu Fujimori's floating tea houses celebrate impermanence''
( https://www.youtube.com/watch?v=Wj70YoMNIg4 )

5. YouTube: ''Olafur Eliasson Interview: A Riverbed Inside the Museum''
( https://www.youtube.com/watch?v=ZLUX3AI2Uic )

6. YouTube: ''John Cleese on Creativity In Management''
( https://www.youtube.com/watch?v=Pb5oIIPO62g )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Money:
You do not pay to participate. All costs are for your own account. You are not payed to participate.
Depending on your personal approach, total costs including food and transportation will probably be between or around €100 to €200. Total costs do not need to exceed a maximum of €200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imagine:
There will not be much more information on the project than the above, apart from necessary practical information.
Feel free to share your question(s), yet do not expect much details, apart from necessary practical information.
If you are interested in participating, send a message with a request for a contact form.

05-11-2019 t/m 05-12-2019

Stuur een bericht naar "TC"