Gita Kalishoek

Horizon V
Mix media
Size 80-140 cm