Cynthia VandenBor Curriculum Vitae
Cynthia VandenBor Curriculum Vitae (2)

Curriculum Vitae

Cynthia VandenBor (1973) is een beeldend kunstenaar uit Rotterdam die zich voornamelijk toelegt op de schilderkunst.

Haar specialiteit is het schilderen van ‘vogelvrouwen’, deze fantasyfiguren komen voort uit haar liefde voor sprookjes, sagen en mythen. De ‘vogelvrouw’ vertegenwoordigt het dierlijke in de mens en de ogenschijnlijk menselijke trekjes in dieren. Ze boeien de toeschouwer met hun zonderlinge verschijning die toch sensueel, elegant en vrouwelijk is.

Vogelvrouwen zijn altijd afgebeeld op hoog gehakte schoenen en dragen hun veren aan hun vingers, hiermee beelden ze zowel vrouwelijke elegantie als vrouwelijk venijn uit.

Cynthia plaatst haar ‘vogelvrouwen’ tegen een achtergrond die simplistisch, kleurrijk of cartoonesk is en geeft haar fantasyfiguren hiermee een plekje in deze moderne tijd. In haar schilderijen laat zij diverse stijlen samensmelten en zij experimenteert daarbij op geheel eigen wijze.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Cynthia VandenBor. Cynthia VandenBor is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten - waaronder de auteursrechten - op haar werk in alle soorten media al dan niet deel uitmakend van een publieke of een privé collectie. Haar werken zijn beschermd onder internationaal auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel werk noch deel van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cynthia VandenBor.