werkconcept

Mijn werk kan het best worden weergegeven met het stilistisch begrip “abstract expressionisme”.Wat mij beweegt tot een abstracte weergave van de werkelijkheid is het zoeken naar een beeldtaal waarmee ik beter in staat ben de echtheid en intensiteit van mijn beleving weer te geven. Uiteraard heeft dit alles te maken met de manier waarop ik de werkelijkheid ervaar. Want dat wat “werkelijk” is gaat naar mijn beleving veelal schuil achter het zichtbare en direct waarneembare.
Ik zoek in de abstracte weergave van de werkelijkheid het punt te vinden waar de oorsprong van de uiteindelijke vorm ligt, de essentie der dingen als de kiem waaruit de vorming plaatsvindt, het punt waar de vorm nog in haar embryonale fase verkeert en weliswaar de structuur van de wording wel aanwezig is, maar de ultieme vormgeving in de ons bekende beelden nog open ligt en ontvankelijk is voor een groot scala aan mogelijkheden. Deze oorspronkelijkheid en de mogelijke ontwikkeling die daaruit voortvloeit is voor mij een beeld van het leven zelf en de processen die haar vorm geven.