Deelnemersvoorwaarden The Colorfield Performance The Colorfield Performance Park Lingezegen Elst


1.
Deelnemers verklaren op het inschrijfformulier dat zij de deelnemersvoorwaarden hebben gelezen en dat zij met de inhoud hiervan volledig akkoord gaan.

2.
De inschrijving is pas dan volledig als het inschrijfformulier volledig is ingevuld en de deelnemersbijdrage is betaald.

3.
Mocht het project door onvoorziene omstandigheden op enig moment tijdens de inschrijfperiode , door welke oorzaak dan ook niet doorgaan, dan krijgen alle deelnemers hun inschrijfgeld (minus € 50,- administratiekosten) terug. Bij beëindiging door onvoorziene omstandigheden nà de inschrijfperiode, vindt er geen restitutie meer plaats van het inschrijfgeld.

4.
Per dag kunnen maximaal maximaal 8 deelnemers hun kunstwerk maken. Deelnemers kunnen op het inschrijfformulier aangeven of zij alleen willen komen of als groep. Een groep moet even een mail naar de organisatie sturen met het aantal en personen die bij deze groep horen. Deelnemers kunnen zich echter administratief alleen individueel inschrijven.

5.
Deelname op eigen risico; uitsluiting aansprakelijkheid Dirk Hakze Kunstwerken Elke kunstenaar die deelneemt aan het door Dirk Hakze Kunstwerken georganiseerde kunstproject The Colorfield Performance 2021 doet dat op eigen risico. Dirk Hakze Kunstwerken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die de deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop van The Colorfield Performance 2021 zouden overkomen. Dirk Hakze Kunstwerken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, of vermissing en diefstal van goederen die de deelnemer voorafgaande aan, tijdens of na afloop van The Colorfield Performance 2021 in zijn bezit heeft. De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt mede voor de door of namens Dirk Hakze Kunstwerken ingeschakelde vrijwilligers.

6.
Iedere daggroep van deelnemers staat in de onmiddellijke nabijheid van elkaar, zodat we elkaar in geval van bijvoorbeeld een regenbui kunnen helpen. Alle deelnemers krijgen een paneel toegewezen, wat kort van te voren op de juiste hoogte van de lichaamslengte is ingesteld. Ieder paneel is voorzien van een nummer wat gekoppeld is aan het nummer van het inschrijfformulier. Hieraan wordt ook de rest van de correspondentie gekoppeld.

7.
Voor iedere deelnemer is er een bolderwagen beschikbaar, waarop een palet is gemonteerd. In de bolderwagen kan men bovendien zijn tassen onderbrengen. In het palet passen patatbakjes waarin men zijn kleuren kan mengen. De verfbakjes die aan het einde van de dag nog verf bevatten worden aan het einde van de dag ingezameld. Deze kunnen mogelijkerwijs door de deelnemers van de volgende daggroep benut worden. Voor ieder paneel is er een grondzeil beschikbaar, die moet voorkomen dat er verf op het land komt.

8.
Iedere deelnemende kunstenaar kan onder haar/zijn eigen condities en inzichten ter plaatse een kunstwerk maken. Elke individuele bijdrage is gelijkwaardig aan elkaar en maakt deel uit van een groter geheel. De enige restrictie bij deelname is dat er niet met zwart gewerkt mag worden.

9.
De organisatie stelt aan iedere deelnemer acrylverf beschikbaar in alle mogelijke kleurvariaties; behalve zwart. Daarnaast heeft de organisatie Lyonse penselen beschikbaar. Voor gebruik van alle mogelijke andere penselen, gereedschappen etc. zorgt ieder deelnemer zelf.

10.
Het is niet toegestaan om honden mee te nemen op het strand waar het kunstwerk op is geïnstalleerd.

11.
Het kunstwerk is eigendom van de makers ervan en zij hebben dan ook recht op eventuele verkoopopbrengst, minus 10% verkoopprovisie voor de organisatie excl 21% B.T.W. Voor de mogelijke verkoop van uw werk geeft de kunstenaar aan de organisatie schriftelijk toestemming doormiddel van een van te voren in te vullen formulier.

12.
Deelnemers kunnen per 1. september 2020 een datum voor deelname vastleggen via de datumprikker op de website. Voor groepen is het mogelijk om via de mail iets eerder een datum vast te leggen.

13.
Indien een deelnemer op een eerder door haar/hem vastgelegde datum niet in staat is te komen en haar/zijn deelname wil verschuiven/ ruilen etc. zal deelnemer dit zelf moeten regelen. In geval van verhindering vindt geen restitutie van deelnamgeld plaats. Op onze website komt een prikbord waarop de deelnemer bijvoorbeeld een verzoek tot ruil kan doen aan andere deelnemers. Bovendien hanteert de organisatie een reservelijst als zich meer 499 deelnemers ingeschreven hebben.

14.
Het project wordt in 101 werkbare dagen gerealiseerd. Ook al is het project in de zomer gepland, toch komt het regelmatig voor dat er vanwege zeer slechte weersomstandigheden buiten niet gewerkt kan worden. Om dergelijke omstandigheden te voorkomen hebben wij reservedagen verdeeld over de periode dat het één en ander wordt gerealiseerd. De organisatie bekijkt van dag tot dag de weersomstandigheden. Als het onmogelijk is om buiten te werken, kan de organisatie naar eigen inzicht de beslissing nemen, dat een groep deelnemers op elk moment verschoven kan worden naar één van de reserve data. De deelnemers worden daarvan natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De organisatie heeft zich het recht voorbehouden om bij onvoorziene zwaarwegende omstandigheden,zoals veiligheidsrisico's, het project te beëindigen of van locatie te veranderen als dit nog mogelijk is. De beoordeling hiervan ligt volledig bij de organisatie.

15.
Als alle panelen zijn ingevuld en The Colorfield voltooid is, blijft het project nog tot 1oktober 2021 staan. Het tentoongestelde werk is tot 1 oktober nog in zijn geheel te bezichtigen voor het publiek. Deelnemers en kopers kunnen voor deze datum nog niet beschikken over hun werk.

16.
Na afloop van het project worden vanaf 1 oktober 2021 de schilderijen van de palen gehaald. Op de locatie is geen opslag voorhanden. Dit betekent dat de deelnemers volgens afspraak op de vooraf besproken datum hun werk komen ophalen. Indien het werk niet wordt opgehaald, worden er door ons kosten in rekening gebracht en/of vervalt het werk in ons eigendom.

17.
Als organisatie vinden we het milieu erg belangrijk. We willen het strand dat we in bruikleen hebben gekregen van de gemeente aan het einde van het project weer in perfecte staat afleveren. Iedere deelnemer vragen wij om op een goede manier met het strand om te gaan. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige milieuschade die door de deelnemers wordt aangebracht.

18.
De deelnemer zorgt ervoor dat er gedurende de werkzaamheden geen schade ontstaat aan de eigendommen van anderen (deelnemers, publiek en organisatie).

19.
Mochten deelnemers en Dirk Hakze Kunstwerken nog aanvullende afspraken maken, dan moeten deze eerst voorafgaand aan de werkelijke realisatie en/of inwerkingtreding, schriftelijk worden bevestigd.

20.
Bij conflicten tussen organisatie en deelnemers is het Nederlandse recht van toepassing.