242
Duco Crop

Bach hoort beter op de wereld te staan.

"Het geweten" van de Mens hoort het echte fundament te zijn, de echte Godsdienst.

"Mache dich mein Hertzen rein, ich habe Juzus selbst beraben"
is een goede omschrijving van de abstractie; "geweten".

Palestijnen verkopen hun lijf en leven voor >>hun geweten<< aan hun vaderland
en Israeli doen precies hetzelfde.
Zo is het geweten ook een abstractie.
Het is maar net zoals je naar die andere mens kunt kijken,
als er op elke hoek van elke straat een gouden standbeeld van
Johann Sebastiaan Bach zou staan,
zou ""het geweten"" internationaal geharmoniseerd worden en vrede komen.

Jauchzet Gott in alle Landen is dan ook een schitterende kantate,
zolang je hem zingt is er niets op tegen,
maar zodra je het gaat citeren in een discussie,
ben je op eens een wereld vreemde ui en word je dood gegniffeld.
Zonder Tchaykovski-Stadt is er niet te leven op deze lijkenplaneet.

Wat ben ik blij met mijn filmpjes op youtube; duco crop

Bach should be better off the world.

"Man's Conscience" belongs to be the true foundation, the true religion.

"Mache dich mein Hertzen rein, ich habe Juzus selbst beraben"
Is a good description of the abstraction; "Conscience".

Palestinians sell their bodies and live for their consciences in their homeland
And Israeli do exactly the same.
Thus, conscience is also an abstraction.
It's just like you can look at that other person,
If there is a golden statue of every street on each street
Johann Sebastian Bach would stand,
"" Conscience would be internationally harmonized and peace would come true.

Jauchzet Gott in all countries is therefore a beautiful cantata,
As long as you sing him, nothing is up to it,
But once you quote it in a discussion,
  Are you on earth a strange onion and you are killed by death.
Without Tchaykovski-Stadt there is no life on this scene.

What am I happy with my videos on youtube; Duco crop