4
duco crop

De heerlijke ouwe deur gesprekken met mijn wijle vriend Erik Makkinga;

Gesteld dat alle mensen in het midden-oosten vraagstuk
zouden zijn geboren zoals Thomas Quasthoff,
dus zonder armen als Softenon slachtoffer.

Dan kunnen ze daar nergens bidden.

Luister

naar de Technische man; Erik Makkinga;
dan maken wij een bidapperaat dus een componisten ster die tussen de oren draait
en we dusdanig dat dit leid tot een brug
tussen willen en kunnen,
dus een deal in het midden-oosten vraagstuk zodat mijn denkbeeldige
Israelische dochter en mijn Palestijnse zoon
kaas op hun brood krijgen.

Die brug is een afleiding van De Brug (slag om Arnhem) en de spijltjes zijn om en om veranderd in beeldjes van Mozart met jasjes in de kleuren van hun vlaggen.

Uiteraard met als rotatiewiel; de vieze man
want wij zijn nog veel viezer, moet u weten.

Zie youtube mijn kanaal

Erik had het beroepskeuze advies gekregen om invalide-hulpstukken te maken dus voor Thomas Quasthoff een speciale lepel waardoor hij toch zonder armen zou kunnen eten.

The delicious old door conversations with my late friend Erik Makkinga;

Asked that all people in the middle-east issue
would have been born like Thomas Quasthoff,
so without arms as Softenon victim.

Then they can not pray anywhere.

Listen

to the Technical man; Erik Makkinga;
then we make a bidapperaat so a composer star that runs between the ears
and we such that this leads to a bridge
between wanting and being able,
so a deal in the middle-east issue so that my imaginary
Israeli daughter and my Palestinian son
cheese on their bread.

That bridge is a distraction from De Brug (Battle of Arnhem) and the bars have alternated in Mozart figurines with jackets in the colors of their flags.

Of course with a rotation wheel; the dirty man
because we are much more dirty, you must know.

See youtube my channel

Erik had been given the choice of profession advice to make disabled aids, so for Thomas Quasthoff a special spoon that would allow him to eat without arms.