15
Wollersheim Jacques

'Four Women' 2013 (100x80) 800 Euro