Kunstfort bij Vijfhuizen

Expositie is afgelopen

Testimonies of othering and their impossibly possible futures

Tentoonstelling 24-07-2022 t/m 23-10-2022 > Vijfhuizen
Kunstfort bij Vijfhuizen Testimonies of othering and their impossibly possible futures
Sarah Naqvi
Hoe kunnen wij als kunstinstellingen ons vocabulaire zo uitbreiden dat we intersectionele aard van identiteiten omarmen? Hoe kunnen we onze sociale en financiële verantwoordelijkheden, hiërarchische structuren en manieren van reageren op sociopolitieke urgenties herzien? Sarah Naqvi’s installatie Testimonies of othering and their impossibly possible futures is een doorlopende verzameling van uitwisselingen die plaatsvonden binnen ‘witte instituties’.
Het petitie-achtige werk is gebaseerd op interviews en gesprekken met kunstenaars van kleur. Met de installatie nodigt Naqvi uit tot het archiveren van ervaringen en kritiek, in plaats van deze te verliezen binnen, zoals hen het noemt, de ‘witte muren van bureaucratie’. In hun werk houdt Sarah Naqvi zich bezig met narratieven rond polarisatie, waarbij hen kunst centraal stelt als activistisch instrument.
Kunstfort bij Vijfhuizen Vijfhuizen

Het Fort bij Vijfhuizen is een van de eerste be­tonnen ge­bouwen in Ne­der­land. Als on­der­deel van de Stel­ling van Amsterdam, een groot­schalig 19e-eeuws bouw­pro­ject, moest het Amsterdam be­schermen tegen een hy­po­the­ti­sche vij­an­de­lijke inval. Via ma­ni­pu­latie van de wa­ter­stand, met stra­te­gi­sche inzet van be­staande be­plan­ting en door spe­ci­fieke in­grepen in het land­schap, kon de te­gen­stander worden ver­traagd en zou de Am­ster­dammer kunnen over­leven.

De Stel­ling werd vol­tooid, maar zou nooit zijn be­oogde functie ver­vullen – al zijn er sig­nalen die duiden op zijn ont­moe­di­gende wer­king. Het ver­haal van de Stel­ling blijft echter een bron van in­spi­ratie. Net als het fort des­tijds werd aan­ge­legd als ver­de­di­gings­stra­tegie tegen po­ten­tieel on­heil, zo vormt Kunstfort bij Vijfhuizen nu een ont­wik­kel­plek van sce­na­rio’s voor vreed­zame toe­kom­sten: toe­kom­sten waarin ge­ne­ra­ties na ons duur­zaam en ge­lijk­waardig sa­men­leven met de pla­neet en alles daarop. Daar­voor werkt het fort samen met zowel re­gi­o­nale als (inter)na­ti­o­nale part­ners.

Op de krui­sing van mi­li­taire ar­chi­tec­tuur, eco­logie en ar­tis­tiek ex­pe­ri­ment bouwt het Kunstfort aan mo­menten van ver­beel­ding, ver­die­ping en ont­moe­ting, die uit­no­digen tot an­ders kijken naar en denken over de we­reld. In wis­sel­wer­king met de di­recte om­ge­ving be­vragen kun­ste­naars en den­kers be­staande sys­temen en creëren zij al­ter­na­tieve re­a­li­teiten. De ideeën krijgen vorm in onder meer vi­suele pre­sen­ta­ties, pu­bliek ge­sprek en edu­ca­tieve ac­ti­vi­teiten. Op het Kunstfort be­vinden zich pre­sen­ta­tie­ruimtes, ate­lier­wo­ningen, een res­tau­rant, een gin-dis­til­leer­derij, stu­dio’s, een werk­plaats, kan­toor­ruimtes en gas­ten­ver­blijven. Verder zijn er twee bij­en­bloe­men­velden op loop­af­stand.

Het for­t­ei­land is ge­legen aan de rand van Haar­lem­mer­meer en wordt om­ringd door on­der­schei­dende voor­beelden van Ne­der­landse ruim­te­lijke plan­ning, zoals de 19e-eeuwse pol­der­land­schappen en de 20e-eeuwse Vinex-ar­chi­tec­tuur. Het ligt onder de rook van Schiphol, be­hoort tot de Hol­landse Wa­ter­li­nies en heeft UNESCO We­rel­derf­goed-status. Sinds 1963 is het fort ont­daan van haar mi­li­taire be­stem­ming en sinds 2005 heeft het een kunst­zin­nige.

Openingstijden

Het fortterrein is vrij toegankelijk op maandag t/m zondag van 10.00-17.00u.

De expositieruimte in het fort is geopend op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur, toegangsprijs 5,50 euro p.p.
(Kijk op www.kunstfort.nl voor informatie over de winterstop.)

De keuken van Restaurant 't Fort is geopend op woensdag & zondag van 11.00 - 17.00 u. En op Donderdag, vrijdag, zaterdag 11.00 - 22.00 u.

Contact

Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen
Nederland
Tel: 023-5589013

www.kunstfort.nl

385 dagen geleden bijgewerkt

 • Schilderkunst
 • Beeldhouwkunst
 • Keramiek
 • Sculptuur
 • Manifestatie
 • Multimedia
 • Grafiek
 • Tekeningen
 • Installatie
 • Conceptueel
 • Beeldentuin
 • Ruimtelijk
 • Textiel
 • Diversen

Stuur een bericht naar Kunstfort bij Vijfhuizen