Al mijn hele leven zijn de natuur, dieren en mensen een grote inspiratiebron voor mij. De cyclus van leven en verval met hun eigen schoonheid raken mij diep. In de natuur voel ik mij verbonden met mijzelf en alles om mij heen. Er is zoveel schoonheid te ervaren en te voelen. Ook put ik inspiratie voor mijn tekeningen uit het contact met mensen, persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit, vrouw zijn en het Universum (het grotere veld), waar ik een klein uniek radartje in ben.

Het werken met materiaal uit de natuur, waaronder takken, is ontstaan in 2015 toen ik een zogenaamde “Vision Quest” deed in de bergen van Frankrijk. (Een Vision Quest is een diepgaand en intens overgangsritueel in de wildernis, waarin je je oude leven achter je laat om je opnieuw te verbinden met je eigen bron en de essentie van je leven.) Ik verbleef 4 dagen en 4 nachten in mijn eentje op een zelf gekozen plek in de natuur, met alleen water en een eenvoudige slaapplek. De plek waar ik die 4 dagen en nachten verbleef wilde ik graag mooi maken met gevonden materialen uit de directe omgeving. Het enige wat ik bij me had was touw en een mes. Ik vond takken in de buurt van mijn kampement, ging ermee spelen en als vanzelf ontstonden er vleugels. Deze vleugels werden een symbool voor een fase van grote transformatie en veranderingen in mijn leven, voor ‘het uitslaan van mijn vleugels, van mijn innerlijke weg naar vrijheid’.

Een nieuwe uitingsvorm was geboren. Mijn werk ontstaat altijd heel organisch en blijft zich steeds ontwikkelen in vormtaal en materiaalgebruik. Ik werk regelmatig in opdracht en voor een specifieke plek. Momenteel ben ik aan het experimenteren met nieuwe ruimtelijke vormen en onderzoek ik het toevoegen van andere materialen zoals bijvoorbeeld kleislib of gevonden wol.

Naast mijn ruimtelijke objecten maak ik tekeningen (groot en klein). Ook begeleid ik mensen (individueel en in kleine groepjes) in hun zelfexpressie. Ik neem ze mee op een innerlijke reis via meditatie, beweging en muziek zodat ze zichzelf vrij kunnen uiten met alles wat er op dat moment in hun leeft. Er wordt gewerkt op een vel papier van 2 x 3 meter met grote brokken houtskool. Dit proces wordt vastgelegd middels fotografie.

Ik vind het heel leuk om in opdracht te werken en jouw verhaal te combineren met mijn beeldtaal, zodat er een mooie kruisbestuiving plaats kan vinden. Dat kan een ruimtelijk werk zijn, maar ook een tekening of muurschildering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

All my life, nature, animals and people have been a great inspiration for me. The cycle of life and decay with their own beauty touch me deeply. In nature, I feel connected to myself and everything around me. There is so much beauty to experience and feel.
I also draw inspiration for my drawings from contact with people, personal development, spirituality, being a woman and the Universe (the larger field), in which I am a small unique cog in the wheel.

Working with materials from nature, including branches, originated in 2015 when I did a so-called "Vision Quest" in the mountains of France. (A Vision Quest is a deep and intense rite of passage in the wilderness, in which you leave your old life behind to reconnect with your own source and the essence of your life.)
I stayed for 4 days and 4 nights by myself in a place of my own choosing in nature, with only water and a simple place to sleep. I wanted to make the place where I stayed for those 4 days and nights beautiful with found materials from the immediate area. All I had with me was rope and a knife. I found branches near my encampment, started playing with them and, as a matter of course, wings emerged. These wings became a symbol of a phase of great transformation and change in my life, of 'spreading my wings, of my inner path to freedom'.

A new form of expression was born. My work always arises very organically and continues to evolve in formal language and use of materials. I regularly work on commission and for a specific location. I am currently experimenting with new spatial forms and exploring the addition of other materials such as clay silt or found wool.

Besides my spatial objects, I make drawings (large and small). I also guide people (individually and in small groups) in their self-expression. I take them on an inner journey through meditation, movement and music so they can freely express themselves with whatever is alive in them at that moment. Work is done on a 2 x 3 metre sheet of paper with large chunks of charcoal. This process is captured through photography.

I really enjoy working on commission and combining your story with my visual language, so that a nice cross-pollination can take place. This can be a spatial work, but also a drawing or mural.
SANDRA VAN ELEWOUT Curriculum Vitae