Wollersheim Jacques
'Iranian Women' 2012 (80x40) 320 Euro