erik sok
MathematischeMol

sculptulatie- (beeldwerkinrichting)
Met deze 'axiomatische definitie'… oftewel- na
het vaststellen en bestudering van deze patronen
en structuren was een wiskundige uitspraak onontkoombaar…
namelijk: de MathematischeMol.
Het formuleert de verbanden tussen hoop en dier,
en de onderlinge meetkundige afstanden die
een nauwkeurige flexuur, afstanden en maten behelst.

Erik Sok, 2010 (schets)