Duco Crop
Het is volslagen knots en wereldvreemd en not real om het midden-oostenvraagstuk in te pakken met "eroicahaus-pakpapier".
Het doet mij pijn om te zien hoe jonge Palestijnse en Israelische kinderen (en ook oudere uiteraard) elkaar het leven zuur maken.

Ook ik kan dit niet oplossen maar mijn wanhoops gevoel of machteloosheids gevoel dwingt mij te komen tot dit soort collages.

Het lijkt wel of Ludwig von Beethoven voor
Piet Snot zijn Muziek heeft geschreven.

Eigenlijk zou deze collage moeten hangen in een bioscoop zaal en alle Muziek van Beethoven beluisterd moeten worden, voordat men daar de wond nog groter maakt dan dat ie daar al is.

Mensen hebben inkomsten en uitgave benen, wat ik probeer tot uitdrukking te brengen met een rode en een groene schoen, laars, broekspijp of hoe je het wil fantaseren.

Gewoon een bioscoopfilm met een stil staand beeld om
de Wellingtons Sieg en de Eroica en de 9-de symphonie van Beethoven binnen te laten komen.

Ik kan het niet zo vertellen als Jaap van Zweden maar ik kan zo intens genieten van zijn Muziek dat ik het als zalf in de harten zou willen smeren van een ieder die daar onbeschrijfelijk lijden.
Welke kant het dan ook is.

Ik heb dat aanzien niet zoals Jaap van Zweden, ik bid met de Sacrada Familia en de Koning Faisal moskee dat er een samenwerking komt tussen Yutako Sado en Jaap van Zweden
en dat de dove bommenwerp-vorsten Beethoven gaan verstaan.

En er nieuw land komt zodat er een waardigere verdeling komt met de mensen die er van moeten leven en er op moeten wonen.

Al - Le Menschen werden Bruder met een linker een rechter oor van Beethoven hergenoteerd.

It is completely club and unworldly and not real to wrap the Middle East issue with "eroicahaus wrapping paper".
It pains me to see how young Palestinian and Israeli children (and older ones too, of course) make each other's lives miserable.

I can't solve this either, but my feeling of despair or powerlessness forces me to come to these kinds of collages.

It seems like Ludwig von Beethoven before
Piet Snot has written his Music.

Actually, this collage should hang in a cinema room and listen to all of Beethoven's music, before the wound is made even bigger than it is already there.

People have income and expense legs, which I try to express with a red and a green shoe, boot, trouser leg or whatever you want to imagine.

Just a movie with a still image around
to bring in the Wellingtons Sieg and the Eroica and Beethoven's 9th symphony.

I can't tell it like Jaap van Zweden, but I can enjoy his Music so intensely that I would like to smear it like ointment in the hearts of everyone who suffer indescribably there.
Whichever way it is.

I do not have that respect like Jaap van Zweden, I pray with the Sacrada Familia and the King Faisal mosque that there will be a collaboration between Yutako Sado and Jaap van Zweden
and that the deaf bomber princes will understand Beethoven.

And new land is coming so that there is a more dignified distribution with the people who have to live on it and live on it.

Al - Le Menschen Bruder were re-noted with a left and right ear by Beethoven.